ALGEMENE VOORWAARDEN CHATOPERATOR OJCR:

 1. Artikel 1: Algemene overeenkomst:
  • Bij inschrijving als chat operator voor OJCR verbindt de freelancer zich ertoe de regels en voorwaarden zoals hieronder beschreven te accepteren en ook na te leven.
  • Bij inschrijving is de freelancer ook verplicht de wetgeving van het land waarin de mail chat dienst wordt verleend te volgen. Dit houdt onder andere in duidelijke vermelding van de tarieven als u promotor bent.
  • OJCR verwacht dat de freelancer kennis neemt van de werking van het chat mail systeem. OJCR maakt reclame voor de freelancers op diverse sites.
  • Elke wijziging in de persoonlijke gegevens van de freelancer moet per direct worden gemeld aan OJCR via e-mail.
 2. Artikel 2: Gebruik van de diensten:
  • Na inschrijving, en na goedkeuring van de aanvraag. word aan de freelancer de inlog gegevens van het mail chat systeem verstrekt. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Dit houdt in dat deze in geen geval aan derde mogen worden verstrekt. Om u en onze veiligheid te garanderen worden de gegevens van het mail chat systeem, zoals het gebruikte IP adres en aanmeldingstijden opgeslagen.
  • Het gebruikte mail chat systeem is auteursrechtelijke beschermd. Onder geen enkele voorwaarde mag er iets gekopiëerd of vermenigvuldigd worden.
  • Indien de freelancer via de diensten van OJCR klanten doorverwijst naar andere soort gelijke diensten zoals webcamediensten, sms/mail diensten telefoondiensten etc. dan behoudt OJCR zich het recht voor om het contract per direct te verbreken. Het account van de freelancer vervalt per direct en de nog niet uitbetaalde gelden worden niet meer uitbetaald.
  • Indien de eindgebruiker aangeeft op wat voor manier dan ook te willen stoppen met het ontvangen van mail chat berichten, dan is de freelancer verplicht daar direct gehoor aan te geven. Het is de freelancer niet toegestaan om aan een gebruiker haar telefoonnummer te geven zodat daardoor de verdiensten voor zowel OJCR als de freelancer weg zijn, Dit is eventueel mogelijk na email contact met OJCR.
 3. Artikel 3: Promotie van de diensten: (voor toepassing voor promotors, niet voor operators)
  • In ale promotionele uitingen voor mail chat diensten dient altijd duidelijk te worden vermeld de omschrijving van de dienst,  en de tarieven.
  • Bij het aanleveren van profielen door de freelancer worden deze eerst door ons beoordeeld, wij wijzen u een site toe waar u uw profielen op kan promoten, deze site bevat meerdere profielen van meerdere promotors, u promoot alleen de profielen welk u zelf heeft aangeleverd, u krijgt alleen een vergoeding voor de omzet welk op uw eigen profielen binnen komt. Mocht de samenwerking tussen OJCR en de freelancer stoppen, op welke manier dan ook, vervallen de profielen naar OJCR
  • OJCR verwacht van zijn freelancer volledige inzet en optimale promotie van zijn/haar diensten. Mocht blijken dat de klant zich niet voldoende inzet zodat er onvoldoende verdiensten worden gegenereerd, dan behoudt OJCR zich het voorrecht de mail chat  dienst zonder voorafgaande waarschuwing te stoppen.
 4. Artikel 4: Beëindig van de diensten:
  • Indien blijkt dat de freelancer zich niet houdt aan de regels en voorwaarden van OJCR dan behoudt OJCR zich het recht te allen tijde de toegang tot de diensten van OJCR. Bovendien behoudt OJCR het recht in dit geval de verworven inkomsten niet langer uit te betalen.
  • OJCR behoudt zich te allen tijde het recht voor in te grijpen indien de freelancer de binnengekomen berichten niet of niet behoren beantwoord. Indien het aantal berichten in de wachtrij te veel oploopt behoudt OJCR zich ook het recht toe in te grijpen.
  • Na herhaaldelijke inbreuk behoudt OJCR zich het recht om zonder voorafgaande waarschuwing of indicatie de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten
  • Ook bij onvoldoende inzet of interesse kan het account worden stopgezet.
 5. Artikel 5: Beantwoorden van de binnengekomen berichten: (voor toepassing voor operators, niet voor promotors)
  • De freelancer verbindt zich ertoe alle berichten die binnenkomen zo snel mogelijk en naar behoren te beantwoorden. Indien blijkt dat de freelancer het aantal berichten niet beantwoord of dat het aantal berichten in de wachtrij te veel oploopt dan behoudt OJCR zich het recht voor dit bericht over te plaatsen naar een andere beschikbare freelancer.
  • Indien de freelancer staat ingelogd in het mail chat systeem dienen de nieuw binnengekomen berichten binnen een tijdspanne van maximaal 5 minuten te worden beantwoord. Indien het beantwoorden de maximale tijdslimiet van 5 minuten overschrijd dan zal een medewerker van OJCR gemachtigd zijn dit bericht over te plaatsen naar een andere beschikbare freelancer.
  • OJCR behoudt zich het recht te allen tijde binnengekomen berichten binnen het mail chat systeem onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing over te plaatsen naar een andere freelancer.
  • OJCR behoudt zich het recht voor om te allen tijde de berichten te bekijken en te beoordelen op kwaliteit. Indien blijkt dat de freelancer niet aan de gestelde eisen voldoet dan behoudt OJCR zich het recht toe om het eventuele toegekende sub keyword over te geven aan een andere freelancer.
 6. Artikel 6: Prijzen en uitbetalingen:
  • OJCR behoudt zich het recht voor om de tarieven van de diensten te wijzigen. Mocht de freelancer daarmee niet akkoord gaan dan vervalt het account van de freelancer automatisch.
  • De freelancer ontvangt voor elk door de klant betaald bericht een uitbetaling van de op dat moment geldende tarieven, dit kan variëren door wetsveranderingen of aanpassingen aan de tarifering aan de eindgebruiker. (voor de klant gratis berichten & teasers  betalen wij niet uit aan de freelancer)
  • De uitbetalingen van verdiensten aan de freelancer door OJCR vinden plaats per maand uitbetaling gebeuren ten vroegste 20 dagen na het verlopen van de maand waarin de verdiensten werden verworven (voor MAIL CHAT & PROMOTOR diensten). Behoudens overmacht kanOJCR de uitbetaling uitstellen met ten hoogste 3 maanden.
  • Als freelancer ben je gehouden aan de uren welk je hebt opgegeven, ook houden wij rekening met de door jou gemiddelde aantal uren per week bij het aannemen van nieuwe operators, Jouw uren zijn min of meer gereserveerd voor jou. Bij niet inloggen of veel te laat in inloggen in  jouw uren kunnen wij € 25,00 in mindering brengen op jouw verdiensten, dit per gemist of te laat uur. Ook al ben je freelancer, er geld een opzegtermijn, deze omvat geen vaste duur maar is afhankelijk van of OJCR voldoende operators heeft om de uren op te vangen, voldoende tijd heeft om nieuwe operators aan te werven, Voldoende tijd heeft om nieuwe operators in te werken, of een combinatie van deze. Opzeggen is dus in overleg waarbij de standaard opzegtermijn 1 maand bevat. Bij vertrek zonder in achtneming van het opzegtermijn heeft OJCR het recht niet uit te betalen.
  • OJCR verhaald de kosten voor inwerken en aanwerving a € 50,00 mocht de freelancer beslissen binnen de 2 maanden ons team verlaten, deze kosten worden van uw inkomsten ingehouden.
  • OJCR behoudt zich het recht voor om de verdiensten aan de freelancer doormiddel van sancties door misdragingen later uit te betalen, per misdraging is dit 1 dag. OJCR kan de uitbetaling uitstellen met ten hoogste 3 maanden met uitzondering van grote misdragingen of gebruik maken van € 25,00 sanctie, dit welk past bij de misdraging.
  • OJCR is geen werkgever, u bent dus niet in dienst van OJCR. U werkt op freelance basis. U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de inkomsten belasting aan de belastingdienst en eventuele andere afdrachten. OJCR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van uw eigen wettelijke verplichtingen. U krijgt 1 per  maand een factuur met de daarop door u verzonden berichten. De eventuele geldelijke tegoeden zullen dan op uw rekening worden overgemaakt. Voor een niet Belgische of Nederlandse bankrekening kunnen er bankkosten in mindering gebracht op uw verdiensten.
  • De uitbetaling van de verdiensten vindt alleen plaats op een geldige bestaande en normale Belgische of Nederlandse bankrekening. Uitbetalingen op een andere manier of op een internationale rekening is niet toegestaan. Uitbetaling vindt plaats als het openstaande bedrag boven de €100,00 bedraagt. Indien de verdiensten van de klant deze grens per maand niet hebben bereikt, kunnen de verdiensten door worden gezet naar de volgende maand. Indien de freelancer zijn account opzegt voordat deze minimumwaarde is bereikt, zal het resterende saldo vervallen tegen de door OJCR gemaakte kosten.
  • Indien de freelancer zich niet aan één of meerdere voorwaarden of regels houdt of indien de freelancer bij zijn persoonlijke gegevens onjuiste heeft doorgegeven dan behoudt OJCR zich het recht voor om de verdiensten niet uit te betalen. Indien de freelancer/gebruiker klanten van zijn/haar diensten, en daarmee ook klanten van OJCR. op een onjuiste manier behandelt, zoals het niet of niet tijdig beantwoorden van berichten, dan worden de verdiensten door OJCR niet uitbetaald of wordt er gebruik gemaakt van de sanctie regel. Tevens is het de freelancer niet toegestaan om de regelgeving en de na te volgen wetgeving niet na te leven dit zal als gevolg hebben dat OJCR de verworven verdiensten niet uitbetaald. Het is de freelancer verboden om gevoelige informatie inzake het gebruik van de mail chat dienst door te geven aan derde, behoudt OJCR zich eveneens het recht de openstaande, verworven inkomsten niet uit te betalen en u te vervolgen voor de gelede schade.
  • Indien de freelancer geen aanvraag van betaling heeft aangevraagd maximaal 3 maanden na de maand dat de freelancer zijn activiteiten bij OJCR heeft beëindigd dan behoudt OJCR. zich het de verdiensten niet uit te betalen. Indien de freelancer zich niet aan de geldende regelgeving heeft gehouden dan behoudt OJCR zich het recht toe om de gevraagde uitbetaling te weigeren.
 7. Artikel 7: In geval van een geschil:
  • In geval van een geschil als gevolg van deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Belize City (Belize) bevoegd een uitspraak te vorderen. Verder kunnen in geen geval gerechtskosten of andere, aanverwante kosten zoals advocatenkosten worden teruggevorderd van OJCR.

OJCR ©